Půjčit si nebo nepůjčit si peníze a na co si dát pozor?

Půjčovat peníze či nepůjčovat?

Je celkem časté, že Vás někdo požádá o to, abyste mu půjčili své peníze, přičemž se povětšinou nejedná o náhodné cizince, ale o rodinu, blízké přátele, obchodní partnery apod. V tomto případě je důležité se v prvé řadě zamyslet nad tím, jestli půjčovat, nebo ne, neboť v důsledku půjčování peněz často dochází k rozepřím v rodině, mezi přáteli, k poškození obchodních vazeb apod. Za druhé je potřeba se zamyslet nad osobou dlužníka, neboť půjčovat neprověřeným osobám, nebo osobám o kterých víme, že jsou nespolehlivé, je stejné jako peníze rovnou vyhodit z okna.

V případě, že se přeci jenom rozhodnete jakékoli osobě půjčit své peníze, měli byste vždy uzavřít s danou osobou písemnou smlouvu, jelikož půjčovat v dnešní době komukoli peníze jen na „dobré slovo“ není příliš výhodné. Za prvé je důležité zdůraznit, že v případě jakéhokoli sporu, máte v ruce smlouvu, která prokazuje, že mezi vámi a předmětným dlužníkem došlo k jejímu uzavření, a tudíž je i vaše situace jakožto věřitele mnohem silnější. Za druhé má písemná smlouva pro případného dlužníka taktéž význam psychologický.

Jakou smlouvu uzavřít?

V tomto případě existuje více možností. Buď s danou osobou můžete uzavřít smlouvu o zápůjčce, nebo o úvěru. V případě smlouvy o zápůjčce jsou smluvními stranami zapůjčitel a vydlužitel, přičemž se jedná o tzv. reálnou smlouvu, což znamená, že k uzavření smlouvy dochází předáním předmětu zápůjčky vypůjčiteli a dosažením konsenzu smluvních stran, tj. zapůjčitele a vydlužitele, na obsahu smlouvy. K dosažení konsenzu mezi smluvními stranami a přenechání předmětu zápůjčky přitom nemusí dojít ve stejný okamžik, a tudíž je možné dosažení konsenzu i poté, co se předmět zápůjčky nachází u vydlužitele, který s ním již v době dosažení konsenzu disponuje. Podstatnými náležitostmi takovéto smlouvy je tedy přenechání zastupitelné věci, tj. i peněžních prostředků, zapůjčitelem vydlužiteli, a to tak, aby je tento mohl užít dle libosti, a současně taktéž povinnost vydlužitele po čase vrátit zapůjčiteli věc stejného druhu. Dlužno podotknout, že zákon nehovoří o předání či odevzdání předmětu zápůjčky, ale o přenechání, což ve své podstatě znamená, že se nejedná jen o fyzické předání, ale je důležité, aby se předmět zápůjčky dostal do dispoziční sféry předmětného vydlužitele.

Jak již bylo shora nastíněno, tak lze současně uzavřít taktéž smlouvu o úvěru. Smlouva o úvěru je na rozdíl od smlouvy o zápůjčce smlouvou konsenzuální, což znamená, že k uzavření smlouvy dochází již dosažením dohody stran o obsahu smlouvy, resp. přijetím nabídky druhou stranou. V tomto případě tedy nemusí být předmět plnění odevzdán, aby byla smlouva uzavřena. Další podstatnou odlišností je fakt, že předmětem úvěru mohou být pouze peněžní prostředky, a nikoli jakákoli zastupitelná věc. Dále nelze opomenout, že smlouva o úvěru je na rozdíl od smlouvy o zápůjčce vždy úplatná. Stranami této smlouvy jsou pak úvěrující a úvěrovaný. Smlouvou o úvěru se tedy úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne, a to na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité výše, tj. do výše úvěrového limitu, přičemž se současně úvěrující zavazuje peněžní prostředky úvěrujícímu vrátit a zaplatit sjednaný úrok. Podstatnými náležitostmi smlouvy je pak povinnost úvěrujícího poskytnout úvěrovanému na jeho požádání peněžní prostředky do výše úvěrového limitu a povinnost úvěrovaného poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

V praxi se pak lze s danou osobu tedy domluvit, že může požádat o peněžní prostředky například do výše 100.000,- Kč, přičemž je pouze na konkrétní osobě, zda požádá rovnou o 100.000,- Kč, nebo několika dílčími žádostmi třeba pouze o 50.000,- Kč.

Je tedy jen na vás, jakou smlouvu s druhou stranou uzavřete, přičemž dlužno podotknout, že právní úprava zápůjčky a úvěru je obecně dispozitivní, a tudíž se od ní lze do určité míry odchýlit a ujednat si některé věci oproti zákonu odlišně. Vždy však doporučujeme smlouvu uzavřít v písemné formě, neboť se v budoucnu může stát, že se dobré vztahy změní na špatné. Současně doporučujeme vyhledat pomoc právního zástupce, a to zejména ve chvíli, kdy půjčujete větší částky.

 

 

 

 

Zobrazit všechny blogy

dlouholeté zkušenosti
kvalitní služby
diskrétnost

Novinky

04.01
2019

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Vrána, s.r.o. změnila sídlo

Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Vrány,  začátkem nového kalendářního roku 2019 změnila sídlo společnosti. Od 7. 1. 2019 najdete naši advokátní kancelář v centru Olomouce na adrese Dolní náměstí 201/1 (Dům U Zlatého jelena, vstup z Horního náměstí od historické budovy radnice).

Více o novince
15.12
2016

Právní služby Olomouc a okolí

Máte nějaký problém? Hledáte advokátní kancelář s dlouholetými zkušenostmi? Naše advokátní kancelář Vám nabízí dlouholeté zkušenosti a poskytování právního poradenství a různorodé právní služby pro soukromé osoby, podnikatele a také firmy. Naše advokátní služby poskytujeme v Olomouci a okolí.

Více o novince

Blog

Jaké změny v oblasti oddlužení přinesla novela insolvenčního zákona?

Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“). Předmětná novela přinesla do této oblasti množství změn.

Najdete zde témata jako: Novela inslovenčního zákona, oddlužení

Více o článku

Objednejte si konzultaci

Jestli máte jakýkoliv problém či dotaz, a chtěli byste se s námi poradit, pak nám napište a objednejte se na konzultaci pomocí níže uvedeného formuláře.

Chci dostávat newsletter na téma:
Rodinného práva
Trestního práva
Pracovního práva
Exekucí