Čemu by měli podnikatelé věnovat pozornost při koupi zboží!

Jak to, že podnikatelé někdy mají jen 1 letou záruku?

Jedná se o stále se rozšiřující praktiku prodejců, která však není nikterak v rozporu s platnými právními předpisy. Naopak využívá jejich změnu s rekodifikací soukromého práva. Záruka za jakost totiž již dnes není ze zákona. Je pouze na uvážení prodejce, zda a za jakých podmínek ji poskytne (samozřejmě se zachováním protidiskriminačních pravidel). Začíná tedy vznikat konkurence mezi jednotlivými prodejci, kdy někteří záruku podnikatelům zkracují a někteří nikoliv.

Otázka naráží na problematiku záruky za jakost, která byla otevřena v našem předchozím článku. Pro nalezení odpovědi bude třeba si v první řadě vysvětlit základní terminologii, kterou používá nový občanský zákoník, a to rozdíl mezi pojmy záruka a vadné plnění.

Záruka (za jakost) – při poskytnutí záruky se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje i na vady, které se vyskytnou na věci v průběhu záruční doby. Na rozdíl od dřívější právní úpravy, již není záruka poskytována ze zákona. Nový občanský zákoník používá pojem „záruka“ pouze ve smyslu smluvní záruky, kdy je na prodávajícím, zda a za jakých podmínek ji poskytne (viz. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ“). Poskytováním záruky ovšem nesmí docházet k porušování protidiskriminačních pravidel.

Dle definice záruky v § 2113 NOZ je věc vadná není-li způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo nemá obvyklé vlastnosti.

Řešení reklamace vadné věci v rámci poskytnuté smluvní záruky je ovlivněno ujednanými podmínkami mezi prodávajícím a kupujícím.

Práva z vadného plnění – práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (§ 2100 NOZ v návaznosti na § 2121 NOZ), byť se projeví později. Vada se musí vyskytovat na věci (zjednodušeně) v okamžiku převzetí věci, i když se může projevit až později. Výrazný rozdíl tak můžeme spatřovat v okamžiku existence vady na věci.           

Na otázku, co lze pokládat za vadu odpovídá u koupi movité věci § 2099 NOZ, ale není možné opomíjet ani obecnou úpravu v § 1914 a násl. NOZ.
Řešení práv z vad je zakotveno v zákoně na základě kritéria podstatného a nepodstatného porušení smlouvy. Konkrétní varianty řešení se odvíjí od tohoto znaku a jsou v dispozici kupujícího, který sdělí prodávajícímu, jakým způsobem chce řešit porušení smlouvy.

Komplikovanější úpravu najdeme u zvláštních ustanovení o prodeji zboží v obchodě v § 2158 a násl. NOZ, které se dotýkají prodeje movité či nemovité věci podnikatelem při jeho podnikatelské činnosti. Zvláštní ustanovení se však nevztahují na případy, kdy je kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Nalezneme zde zvláštní úpravu o:

Jakosti k okamžiku převzetí: projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 

V důsledku toho se otáčí důkazní břemeno a je na prodávajícím, aby vyvratitelnou domněnku vyvrátil ve svůj prospěch a dokázal, že vada na věci nebyla v okamžiku převzetí věci. § 2161 je koherentní s výše uvedenými právy z vadného plnění. Vada, která vázla na věci v okamžiku převzetí umožňuje kupujícímu využít práv z vadného plnění, která upravují obecná ustanovení o koupi věci v § 2106 NOZ a § 2107 NOZ.

Vadě, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Jedná se o nejspornější pasáž, kdy není zcela jasné, zda bylo účelem stanovit tímto způsobem práva z vadného plnění ve smyslu dřívějšího pojetí „záruky“ nebo pouze lhůtu k uplatnění práva z vadného plnění. K této otázce např. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Komentář, s. 158-161.

V terminologii dnešního občanského zákoníku, je však záruka poskytována pouze smluvně, což potvrzuje i § 2165 odst. 2 NOZ.          
Pro řešení takto vzniklé vady se použije především § 2169 NOZ.

Smluvní záruce poskytované prodejcem (§ 2165 odst. 2 NOZ v návaznosti na § 2113 NOZ).

Závěr:

Prodejce může využít změnu právní úpravy související s rekodifikací soukromého práva, kdy záruka již není poskytována ex lege, ale zároveň nesmí opomíjet stávající úpravu, a to např. zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě v § 2165, které kupujícího opravňují uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Smluvní záruka může být poskytována podnikateli např. v podobě 1leté záruční doby.          

 

Zobrazit všechny blogy

dlouholeté zkušenosti
kvalitní služby
diskrétnost

Novinky

04.01
2019

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Vrána, s.r.o. změnila sídlo

Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Vrány,  začátkem nového kalendářního roku 2019 změnila sídlo společnosti. Od 7. 1. 2019 najdete naši advokátní kancelář v centru Olomouce na adrese Dolní náměstí 201/1 (Dům U Zlatého jelena, vstup z Horního náměstí od historické budovy radnice).

Více o novince
15.12
2016

Právní služby Olomouc a okolí

Máte nějaký problém? Hledáte advokátní kancelář s dlouholetými zkušenostmi? Naše advokátní kancelář Vám nabízí dlouholeté zkušenosti a poskytování právního poradenství a různorodé právní služby pro soukromé osoby, podnikatele a také firmy. Naše advokátní služby poskytujeme v Olomouci a okolí.

Více o novince

Blog

Jaké změny v oblasti oddlužení přinesla novela insolvenčního zákona?

Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“). Předmětná novela přinesla do této oblasti množství změn.

Najdete zde témata jako: Novela inslovenčního zákona, oddlužení

Více o článku

Objednejte si konzultaci

Jestli máte jakýkoliv problém či dotaz, a chtěli byste se s námi poradit, pak nám napište a objednejte se na konzultaci pomocí níže uvedeného formuláře.

Chci dostávat newsletter na téma:
Rodinného práva
Trestního práva
Pracovního práva
Exekucí