Půjčit si nebo nepůjčit si peníze a na co si dát pozor?

Půjčovat peníze či nepůjčovat?

Je celkem časté, že Vás někdo požádá o to, abyste mu půjčili své peníze, přičemž se povětšinou nejedná o náhodné cizince, ale o rodinu, blízké přátele, obchodní partnery apod. V tomto případě je důležité se v prvé řadě zamyslet nad tím, jestli půjčovat, nebo ne, neboť v důsledku půjčování peněz často dochází k rozepřím v rodině, mezi přáteli, k poškození obchodních vazeb apod. Za druhé je potřeba se zamyslet nad osobou dlužníka, neboť půjčovat neprověřeným osobám, nebo osobám o kterých víme, že jsou nespolehlivé, je stejné jako peníze rovnou vyhodit z okna.

V případě, že se přeci jenom rozhodnete jakékoli osobě půjčit své peníze, měli byste vždy uzavřít s danou osobou písemnou smlouvu, jelikož půjčovat v dnešní době komukoli peníze jen na „dobré slovo“ není příliš výhodné. Za prvé je důležité zdůraznit, že v případě jakéhokoli sporu, máte v ruce smlouvu, která prokazuje, že mezi vámi a předmětným dlužníkem došlo k jejímu uzavření, a tudíž je i vaše situace jakožto věřitele mnohem silnější. Za druhé má písemná smlouva pro případného dlužníka taktéž význam psychologický.

Jakou smlouvu uzavřít?

V tomto případě existuje více možností. Buď s danou osobou můžete uzavřít smlouvu o zápůjčce, nebo o úvěru. V případě smlouvy o zápůjčce jsou smluvními stranami zapůjčitel a vydlužitel, přičemž se jedná o tzv. reálnou smlouvu, což znamená, že k uzavření smlouvy dochází předáním předmětu zápůjčky vypůjčiteli a dosažením konsenzu smluvních stran, tj. zapůjčitele a vydlužitele, na obsahu smlouvy. K dosažení konsenzu mezi smluvními stranami a přenechání předmětu zápůjčky přitom nemusí dojít ve stejný okamžik, a tudíž je možné dosažení konsenzu i poté, co se předmět zápůjčky nachází u vydlužitele, který s ním již v době dosažení konsenzu disponuje. Podstatnými náležitostmi takovéto smlouvy je tedy přenechání zastupitelné věci, tj. i peněžních prostředků, zapůjčitelem vydlužiteli, a to tak, aby je tento mohl užít dle libosti, a současně taktéž povinnost vydlužitele po čase vrátit zapůjčiteli věc stejného druhu. Dlužno podotknout, že zákon nehovoří o předání či odevzdání předmětu zápůjčky, ale o přenechání, což ve své podstatě znamená, že se nejedná jen o fyzické předání, ale je důležité, aby se předmět zápůjčky dostal do dispoziční sféry předmětného vydlužitele.

Jak již bylo shora nastíněno, tak lze současně uzavřít taktéž smlouvu o úvěru. Smlouva o úvěru je na rozdíl od smlouvy o zápůjčce smlouvou konsenzuální, což znamená, že k uzavření smlouvy dochází již dosažením dohody stran o obsahu smlouvy, resp. přijetím nabídky druhou stranou. V tomto případě tedy nemusí být předmět plnění odevzdán, aby byla smlouva uzavřena. Další podstatnou odlišností je fakt, že předmětem úvěru mohou být pouze peněžní prostředky, a nikoli jakákoli zastupitelná věc. Dále nelze opomenout, že smlouva o úvěru je na rozdíl od smlouvy o zápůjčce vždy úplatná. Stranami této smlouvy jsou pak úvěrující a úvěrovaný. Smlouvou o úvěru se tedy úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne, a to na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité výše, tj. do výše úvěrového limitu, přičemž se současně úvěrující zavazuje peněžní prostředky úvěrujícímu vrátit a zaplatit sjednaný úrok. Podstatnými náležitostmi smlouvy je pak povinnost úvěrujícího poskytnout úvěrovanému na jeho požádání peněžní prostředky do výše úvěrového limitu a povinnost úvěrovaného poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

V praxi se pak lze s danou osobu tedy domluvit, že může požádat o peněžní prostředky například do výše 100.000,- Kč, přičemž je pouze na konkrétní osobě, zda požádá rovnou o 100.000,- Kč, nebo několika dílčími žádostmi třeba pouze o 50.000,- Kč.

Je tedy jen na vás, jakou smlouvu s druhou stranou uzavřete, přičemž dlužno podotknout, že právní úprava zápůjčky a úvěru je obecně dispozitivní, a tudíž se od ní lze do určité míry odchýlit a ujednat si některé věci oproti zákonu odlišně. Vždy však doporučujeme smlouvu uzavřít v písemné formě, neboť se v budoucnu může stát, že se dobré vztahy změní na špatné. Současně doporučujeme vyhledat pomoc právního zástupce, a to zejména ve chvíli, kdy půjčujete větší částky.

 

 

 

 

Zobrazit všechny blogy

dlouholeté zkušenosti
kvalitní služby
diskrétnost

Novinky

15.12
2016

Právní služby Olomouc a okolí

Máte nějaký problém? Hledáte advokátní kancelář s dlouholetými zkušenostmi? Naše advokátní kancelář Vám nabízí dlouholeté zkušenosti a poskytování právního poradenství a různorodé právní služby pro soukromé osoby, podnikatele a také firmy. Naše advokátní služby poskytujeme v Olomouci a okolí.

Více o novince
15.12
2016

Spustili jsme nové webové stránky

Naše webové stránky prošly proměnou. Na hlavní stránce najdete všechny naše právní služby, které Vám nabízíme k řešení a konzultaci. Najdete zde také detailně popsanou naši advokátní kancelář a také se můžete objednat na konzultaci. Naše advokátní kancelář Vám nabízí dlouhotelé zkušenosti, kvalitní služby a diskrétnost.

Více o novince

Blog

Jaké změny v oblasti oddlužení přinesla novela insolvenčního zákona?

Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“). Předmětná novela přinesla do této oblasti množství změn.

Najdete zde témata jako: Novela inslovenčního zákona, oddlužení

Více o článku

Objednejte si konzultaci

Jestli máte jakýkoliv problém či dotaz, a chtěli byste se s námi poradit, pak nám napište a objednejte se na konzultaci pomocí níže uvedeného formuláře.

Chci dostávat newsletter na téma:
Rodinného práva
Trestního práva
Pracovního práva
Exekucí